Βιομηχανική έρευνα και καινοτομία

Το ερευνητικό εργαστήριο SMART MOVE μέσω της μοναδικής του θέσης στο κέντρο του Αιγαίου, αποτελεί κόμβο δικτύωσης και καινοτομίας, υποστηρίζοντας την οριζόντια δικτύωση των συντελεστών που εμπλέκονται στην ναυτιλία αλλα και στις έξυπνες μεταφορές ευρύτερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς,

Στόχος του εργαστηρίου είναι 

  • να συνεισφέρει στην τοπική οικονομική δραστηριότητα,
  • στην αύξηση των start-ups επιχειρήσεων,
  • στη βελτίωση της σύνδεσης ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με την παραγωγή,
  • στην αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων στην Περιφέρεια,
  • η εμβάθυνση της συνεργασίας και η συστηματική υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης καθώς και
  • η ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ευθυγράμμιση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς.

Η ενίσχυση των συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης, αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση του εργαστηρίου Smart Move. Υπάρχουν ήδη εκτεταμένες συνεργασίες με αντίστοιχα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα της χώρας και τους εξωτερικού (μέσω των σχετικών προγραμμάτων) και γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασιών.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΤΜΣΠΣ μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Τμήματος Πληροφορικής του Royal Holloway του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο τη δημιουργία διιδρυματικού εργαστηρίου σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και έξυπνες μεταφορές.

Η απόδοση ενος ερευνητικού εργαστηρίου στην καινοτομία και ο αντίκτυπός του στην βιομηχανία δεν ειναι ευκολο να μετρηθεί με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Ένας δημοφιλής δείκτης προς αυτη την κατευθυνση, μετρά των αριθμο ευρεσιτεχνιών που βασίζονται σε ερευνητικές δημοσιεύσεις συγκεκριμένων ερευνητών μέλη του εργαστηρίου, αξιολογώντας παραλληλα και την ποιότητά τους.

Συνολικά με βάση τις δημοσιεύσεις του επιστημονικού δυναμικου του εργαστηρίου εχουν κατοχυρωθεί ευρεσιτεχνίες απο τις γνωστότερες εταιρείες του χώρου συμπεριλαμβανομένων των IBM, Google, Atlasian, AT&T, Signal Ocean, Cisco, MaeroSpace, Maritech, και άλλες.

Έργα

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Τα μέλη της ομαδας του Εργαστηρίου έχουν συντονίσει και συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το καθένα

Δημοσιεύσεις

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις σημαντικότερες ερευνητικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου από την προηγούμενη χρονιά. Τα άρθρα καλύπτουν θέματα από ολόκληρο το φάσμα των ερευνητικών προγραμμάτων.